Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminnego Centrum Kultury
w Warcie Bolesławieckiej


        Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej.

• Data publikacji strony internetowej: 2005-03-06
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-14


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacje klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i w "górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Kubuś, u.kubus@gckwartabol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757310171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej: Do budynku prowadzi jedno wejście przy dużym asfaltowym parkingu, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta znajdująca się na parterze budynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i i psem przewodnikiem. W Gminnym Centrum Kultury nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r., Nr 209,poz. 1234 z późń.zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury informuje iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Kontakt z Gminnym Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej możliwy jest w szczególności poprzez: 1. korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: gckwartabol@op.pl 2.korzystanie z numeru telefonu: 75 73 10 171 3.korespondencję pisemną na adres: Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej: 59-720 Warta Bolesławiecka 29B W Gminnym Centrum Kultury nie ma możliwości załatwienia sprawy przy pomocy tłumacza migowego.

 

 

Skontaktuj się z nami

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 29b
59-720 Warta Bolesławiecka

  • dummy wew. 21 - Dyrektor

  • dummy wew. 23 - Biblioteka

  • dummy gck@gckwartabol.pl

Istotne informacje